Política de Privacitat

Aquesta política estableix les bases sobre les quals VOTTUN S.L. tractarà qualsevol informació personal que pugui recollir, tractar i protegir, facilitada a través del lloc web https://vottun.com/ (d’ara endavant, el “Lloc Web”) respectant en tot moment els principis de licitud, lleialtat i transparència, així com els resta de les obligacions i garanties establertes a la normativa vigent.

1. QUI TRACTARÀ LES VOSTRES DADES PERSONALS?

Responsable del tractament: VOTTUN S.L (d’ara endavant VOTTUN)
Domicili social: Avinguda Alcalde Barnils 64-68, mod C 1, Edifici Testa, 08174 Sant Cugat del Vallès, Barcelona
NIF: B67319046
Correu electrònic: [email protected]
Enllaç d’interès: Contacta amb nosaltres – Vottun

2. AMB QUINES FINALITATS ES TRACTAN LES DADES I EN QUINA BASE DE LEGITIMITAT ES DEFIA EL TRACTAMENT?

Les dades personals recollides per VOTTUN seran tractades d’acord amb les finalitats i sobre la base de la legitimitat que s’indiquen a continuació:

PROPÒSIT

LEGITIMITAT

Gestió del registre del compte d’usuari, necessari per a l’adquisició dels serveis de VOTTUN.

Compliment contractual

6.1 b) RGPD

Tractament d’imatges dels assistents a conferències/esdeveniments organitzats per VOTTUN amb finalitats informatives i informatives.

Consent

6.1 a) RGPD

Tractament de dades dels candidats que sol·liciten un procés de selecció a través del formulari del web de VOTTUN.

Consentiment/Intenció de celebrar un contracte

6.1 a) i 6.1b) RGPD

Donar resposta a les sol·licituds, dubtes, propostes i queixes enviades pels usuaris a través dels formularis de contacte disponibles al Lloc Web.

Consentiment

6.1 a) RGPD

Tractament de les dades facilitades en registrar-se a una conferència o sessió informativa, o en descarregar guies, llibres electrònics o productes similars gratuïts a través del nostre lloc web amb finalitats de màrqueting directe.

Consentiment

6.1 a) RGPD

Enviament de comunicacions comercials, fins i tot per mitjans electrònics, amb la finalitat de mantenir-lo informat sobre productes i serveis. En qualsevol moment i en cadascuna de les comunicacions rebudes, podrà oposar-se de manera clara, gratuïta i senzilla a rebre-les.

Consentiment

6.1 a)  RGPD

Complir amb les obligacions legalment establertes

Obligació legal

6.1 c) RGPD

Pel que fa al tractament de dades basat en el consentiment, l’usuari pot revocar la seva sol·licitud en qualsevol moment i de manera gratuïta, encara que això no afecta la licitud de cap tractament realitzat prèviament.

Per revocar la vostra sol·licitud, podeu contactar amb VOTTUN per correu electrònic a [email protected].

3. QUINES DADES ES TRACTARAN?

Les dades a tractar per VOTTUN en el marc de la relació amb l’interessat i en funció de la finalitat del tractament inclouran, entre d’altres, les categories següents:

 • Dades privades de contacte i dades identificatives (nom i cognoms, adreça, correu electrònic, telèfon fix o mòbil, DNI o document similar, adreça IP).
 • Dades relacionades amb l’ocupació i l’organització. (empresa, departament, càrrec, responsabilitats, funcions).
 • Dades relatives a circumstàncies professionals i formatives (carrera, dades de llocs de treball, període d’ocupació, tasques, activitats, estudis, titulacions, avaluacions).
 • Dades financeres per a la gestió de la facturació (compte bancari).
 • Dades relatives a fotografies i vídeos sobre imatge personal. En assistir a activitats i esdeveniments organitzats per VOTTUN, la persona interessada podrà ser fotografiada o gravada en vídeo. Aquestes fotografies i vídeos són utilitzats per VOTTUN per informar-vos dels actes que organitza així com per facilitar-vos informació o comunicacions que puguin ser d’interès per als assistents.

A més, per analitzar el rendiment dels nostres serveis, s’utilitzaran dades derivades de l’ús i contractació dels nostres productes i serveis.

4. OBLIGACIÓ DE FACILITAR DADES

Els formularis que es proporcionen al Lloc Web identificaran la informació que cal omplir. Si l’usuari no facilita la informació marcada com a obligatòria, VOTTUN no podrà tramitar la sol·licitud.

5. QUANT TEMPS CONSERVAREM LES DADES?

VOTTUN conservarà les dades personals dels usuaris únicament durant el temps necessari per a la realització de les finalitats per a les que van ser reconeguts, mentre que no revoquen els consentiments otorgats. Posteriorment, en cas de ser necessari, mantendrà la informació bloquejada els terminis legalment establerts.

En el cas de les dades que ens facilitem en relació amb l’enviament de les candidatures, es conservaran durant un any, des de la data de l’última actualització. Transcurrido dicho període, sense que hagin estat actualitzats, els dades seran suprimits, salvo que ens indiquem el contrari.

Podeu obtenir més informació a [email protected]

6. A QUI ES COMUNICARÀN LES SEVES DADES?

Les dades personals tractades no seran comunicades a terceres empreses, excepte amb la prèvia informació i consentiment exprés de l’interessat.

Així mateix, us informem que determinades dades, en el marc de la normativa vigent o de la relació contractual que mantingueu amb VOTTUN, podran ser comunicades a:

 • Administracions públiques amb competència en els sectors d’activitat de VOTTUN, quan així ho estableixi la normativa vigent.
 • Les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat en virtut del que disposa la Llei.
 • Bancs i entitats financeres per al cobrament dels serveis oferts.
 • Altres professionals de l’àmbit jurídic, quan aquesta comunicació sigui exigida per llei, o per a l’execució dels serveis contractats.

7. TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES

En el cas que transferim dades personals o intercanviem dades personals amb tercers fora de l’Espai Econòmic Europeu, ens assegurarem que nosaltres i les persones o empreses a les quals transferim dades personals prenem les mesures de protecció adequades d’acord amb la legislació vigent de protecció de dades, en particularment utilitzant les garanties del capítol V del GDPR, com ara clàusules contractuals estàndard o altres mecanismes que siguin adequats de tant en tant.

8. DRETS DE L’INTERESSAT

D’acord amb el que estableix la normativa aplicable, VOTTUN informa a l’interessat que té els següents drets derivats de la normativa aplicable:

 • Accés: permet a l’interessat obtenir informació sobre si VOTTUN està tractant o no dades personals que el concerneixen i, en cas afirmatiu, el dret a obtenir una còpia de les dades personals que s’estan tractant.
 • Rectificació: permet corregir errors i modificar dades inexactes o incompletes.
 • Supressió: permet suprimir les dades i deixar de tractar-les per VOTTUN, llevat que existeixi una obligació legal de conservar-les i/o no hi hagi altres motius legítims perquè VOTTUN les processi. Per exemple, quan les dades personals ja no siguin necessàries per als fins per als quals es van recollir, el client pot sol·licitar que les suprimim sense demora indeguda.
 • Limitació: en les condicions legalment establertes, permet aturar el tractament de les dades, de manera que VOTTUN evita el tractament en el futur, i només conservarà les dades per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Oposició: en determinades circumstàncies i per motius relatius a la seva situació particular, els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades. VOTTUN deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Així mateix, l’interessat tindrà dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en un tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils, que li produeixi efectes jurídics o l’afecti de manera significativa de manera similar.
 • Portabilitat: permet a l’interessat rebre les seves dades personals i poder transmetre-les directament a un altre responsable en un format estructurat, d’ús habitual i llegible per màquina.

VOTTUN garanteix l’adopció de les mesures necessàries per garantir l’exercici d’aquests drets de manera gratuïta, sent necessari per a tal exercici que s’identifiqui correctament i es comuniqui amb nosaltres a través dels següents canals:

 • Escrivint un correu electrònic a la següent adreça, facilitant la mateixa informació que s’indica a l’apartat anterior a: [email protected]
 • Mitjançant l’enviament d’una carta per correu postal, indicant en la sol·licitud quin dret s’està exercint, a l’adreça Avinguda Alcalde Barnils 64-68, mod C 1, Edifici Testa, 08174 Sant Cugat del Vallès, Barcelona, a l’atenció de la direcció de clients de VOTTUN.

Així mateix, i especialment quan l’interessat consideri que no ha obtingut plena satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades ubicada al carrer de Jorge Juan, 6, 28001. , Madrid o a través de www.aepd.es.

9. MESURES DE SEGURETAT

VOTTUN es compromet a mantenir les vostres dades personals segures, prenent totes les precaucions raonables per fer-ho. Amb aquesta finalitat, implementem totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries d’acord amb aquesta Política i les lleis i regulacions aplicables per protegir les vostres dades personals contra qualsevol accés, modificació o divulgació no autoritzats, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades. i els riscos als quals estan exposats.

També exigim contractualment als nostres proveïdors de serveis i socis que apliquen un nivell de seguretat adequat per a la protecció adequada de les dades personals.

10. CANVIS A AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Aquesta Política pot canviar amb el temps a causa de possibles canvis en els criteris seguits per l’autoritat de control responsable de la protecció de dades en cada moment. VOTTUN es reserva, per tant, el dret a modificar la present política per tal d’adaptar-la a aquests criteris, així com a les novetats sanitàries, jurisprudencials o legislatives.

Última actualització 23/08/2021

© VOTTUN, S.L. Tots els drets reservats.